Otevřený dopis generálnímu řediteli České televize

Vážený pan

Petr Dvořák
Generální ředitel České televize
Kavčí Hory
140 70 Praha                                                                         

V Praze dne 4. 1. 2019

Věc: Nevyvážený pořad ze dne 2.1. 2019 (Doktorka Plyšáková, 22. díl) a porušení Kodexu České televize

Vážený pane generální řediteli,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem, který prostřednictvím Aliance pro rodinu zastupuje hlas mnoha rodičů v České republice.

Česká televize na svém programu „Déčko“ vysílá již od roku 2014 dětský pořad Doktorka Plyšáková. Dne 2. 1. 2019 Česká televize – „Déčko“ odvysílala 22. díl této série, který se v originále jmenuje „The Emergency Plan“. V tomto díle jsou ústředními postavami dvě ženy se dvěma dětmi a označují se za rodinu. Jelikož jde o pár lesbický, považujeme v celém kontextu vysílání výše zmíněného dílu za pobuřující.

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že uvedený pořad je vysílán ve veřejnoprávní televizi v pořadu určenému v cílové skupině dětem, ve věku 2-8 let.

Je objektivním faktem, že homosexuální páry, které společně vychovávají děti, v naší společnosti již existují. Je však nevhodné tuto objektivní realitu, provázenou velmi složitými procesy, včetně vnímání většinové společnosti, prezentovat malým dětem, které ještě nemají schopnost kritického myšlení a jen přebírají předkládané vzory. Pořad navíc nebyl ohlášen nebo uveden žádným upozorněním, například formou vloženého titulku, výše uvedené pasáže byly tedy dětem prezentovány bez vědomí jejich rodičů.

Rodiče jsou ale těmi, kteří mají rozhodovat jakým způsobem a kdy děti seznámí s výše uvedenými kontroverzními projevy soužití. A je jejich plné právo nepřijímat tento životní styl jako společenskou normu, která je úplně stejná a srovnatelná s běžnou rodinou.

Zároveň je zarážející, že tato ideově angažovaná tvorba (4. série Doktorky Plyšákové) byla Českou televizí odvysílána ve stejné době, kdy je v Parlamentu České republiky projednáván poslanecký návrh ohledně uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Toto načasování v nás koncesionářích nevzbuzuje důvěru v nestrannost České televize.

Připomínáme zároveň, že dětský divák je pro Českou televizi prioritou. A to je obrovský závazek, kterému jste povinen z titulu funkce generálního ředitele veřejnoprávního média, dostát. Již samotné znění Kodexu ČT tomu nasvědčuje, čl. 2 Kodexu nese název „Zvláštní pozornost dětskému divákovi“. Článek 2 a jeho odstavce neobsahují povinnost ČT seznamovat děti s různými sexuálními menšinami. I proto nechápeme důvod, proč Česká televize a jejím prostřednictvím koncesionáři mají hradit vysílací práva k dětskému pořadu, který před dětským publikem od 2 let propaguje homosexuální životní styl, respektive vysoce kontroverzní a menšinový model partnerského soužití.

V čl. 2 odstavec 2.6 Kodexu ČT je uvedeno, že: „Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm zařazeny komerční části programu (čl. 21.1 až 21.8), Česká televize nedopustí uvádění takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží či službu.“ Jestliže tedy ČT vyplývá z Kodexu ČT závazek nepouštět závadný obsah v době před či po skončení vysílání pořadu pro děti, pak logicky je zcela nepřípustné, aby docházelo k otevřené propagaci homosexuálního životního stylu u dětského publika.

Vážený pane generální řediteli, žádáme Vás, jakožto garanta nezávislosti veřejnoprávního média, který ze zákona musí dbát na maximální úroveň vysílaných pořadů, o odpověď, zjednání nápravy a vyvození programových i personálních důsledků tohoto závažného pochybení, ke kterému došlo odvysíláním výše zmíněného pořadu na stanici „Déčko“. Bohužel, musíme konstatovat, že výše zmíněné hrubé porušení Kodexu České televize, se pod Vaším vedením této veřejnoprávní instituce, financované koncesionářskými poplatky, neuskutečnilo poprvé (například odvysílané informace o Palestině jako o území okupovaném státem Izrael v pořadu Zprávičky).

Z tohoto důvodu také tento otevřený dopis posíláme na vědomí Radě České televize, a také Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Zároveň, vzhledem k závažnosti tématu předáváme znění tohoto dopisu na vědomí široké, zejména rodičovské veřejnosti. A všechny rodiče budeme nabádat, aby začali mnohem bedlivěji sledovat obsah dětských pořadů, které pod Vašim vedením Česká televize vysílá.

Věříme, že se Česká televize politickému boji ohledně manželství bude věnovat nestranně a dá adekvátní prostor všem hlasům podle jejich zastoupení v české veřejnosti a zároveň nebude podprahově indoktrinovat naše děti prostřednictvím zahraničních pohádek. Česká televize by se měla vydat cestou původní české tvorby, která bude více reflektovat naše společensko-kulturní kořeny a naváže tak na bohatou historii svých dřívějších kvalitních pořadů pro děti.

Mgr. Jana Jochová Trlicová

předsedkyně Aliance pro rodinu