Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ministerstvo školství v době největšího ohrožení českého vzdělávacího systému od roku 1989, kdy jsou s pár přestávkami děti a studenti již skoro rok odkázáni na distanční výuku, přispěchalo MŠMT se strategickým dokumentem na další čtyři roky s názvem „Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021 – 2024″. Vypracovali jsme pro vás krátkou analýzu, která se strategickým dokumentem zabývá.

Foto zdroj: http://www.youthemploymentdecade.org

Tento dokument má za cíl zajistit, aby činnost MŠMT podporovala rovnost žen a mužů nejen ve vnitřním fungování ministerstva, ale zaváděla takzvaný ,,gender mainstreaming“ i do gesčních oblastí MŠMT. Plán tak klade nároky na rámcové vzdělávací programy (RVP), proces schvalování učebnic, státní podporu vědeckého výzkumu a další oblasti. Plán byl vypracován na základě evropské dotace z OP Zaměstnanost ve výši 6 869 344,88 Kč na projekt Genderová rovnost na MŠMT. Na projektu pracovalo šest osob na 3,15 úvazku.

Velkou roli zde zaujímají vysvětlivky používaných pojmů na konci dokumentu. Pod pojmem ,,Rovnost žen a mužů” se skrývá stejná viditelnost, postavení a účast obou pohlaví ve všech sférách soukromého a veřejného života na všech úrovních. Pojem ,,Genderová rovnost” ,,nezahrnuje pouze muže a ženy“ a uvádí jako příklad osoby s ,,jinou“ sexuální orientací. Plán tedy necílí pouze na nediskriminaci osob, ale aktivní přístup, kdy i za pomoci diskriminace protežuje, soudí a hodnotí osoby dle pohlaví či genderu.  

V učebnicích by mělo být stejně panovnic jako panovníků

RVP se mají zakládat na principech rovnosti žen a mužů. Učebnice pro ZŠ budou muset být pro udělení schvalovací doložky ,,odborně posouzeny“ z hlediska zmíněného kritéria. Tato dvojice opatření v některých předmětech jednoduše nelze splnit, jelikož zajistit stejnou viditelnost mužů a žen kupříkladu u historie představuje nereálný úkol. Dále se učebnice mají posuzovat z hlediska aktualizované metodiky genderové korektnosti. Není již ale uvedeno, jak se aktualizace provede. 

Obavu při tomto úkolu představuje opatření, kdy osoba odpovídající za plnění cílů dokumentu (koordinátorka genderové agendy na MŠMT, speciální zaměstnanec MŠMT) musí zůstávat v kontaktu s institucemi EU a Rady Evropy, tedy silných podporovatelů Istanbulské úmluvy , která takzvanou gender ideologii obsahuje. Už před deseti lety propagovala Rada Evropy postoj, že pojem ,,matka” je dobré nahradit výrazem rodič. I když se tváří jako vzletný cíl, tak celkové vyznění dokumentu vede k obavám. 

Udělování financí na základě zastoupení pohlaví. Ve vědě i ve sportu

Dokument upravuje i pravidla pro udělení státní podpory při výzkumu. Z hlediska genderové rovnosti proběhne hodnocení výzkumných týmů. Větší šanci na podporu dostanou i projekty, které zahrnou ,,genderovou dimenzi obsahu“. Hodnoceny z hlediska poměru mužů a žen budou jednotlivé výzkumné týmy i velké výzkumné infrastruktury. MŠMT tak chce donutit výzkumné organizace k obsazování týmů na základě vrozeného pohlaví, nikoliv výhradně na kompetencích získaných vlastní prací.

Podobná doporučení uděluje i pro podporu sportovních organizací. Finanční výhodu dostanou organizace podporující diverzitu na svých řídících pozicích. To se taktéž týká organizací s ,,osvětovou činností“ v dané oblasti. Doporučuje se propagace určité politické linie jako kritérium udělení státní podpory. Za některé názory budete následovat odměna.

K pozitivním opatřením Plánu podpory patří podpora zaměstnanců a zaměstnankyň MŠMT usilujících o založení rodiny či kroky proti sexuálnímu obtěžování ve sportu.

Cesta do pekla dlážděná dobrými úmysly

Dokument jde jednoznačně špatným směrem. Některé části nelze splnit. Obecná formulace jiných dává prostor nápadům, které v rámci ,,inkluze” a ,,korektnosti” popírají základní mezilidské vztahy. Plán rozdělování financí a výběr zaměstnanců podle diverzity nevede k rovnosti, ale souzení a preferencí lidí na základě pohlaví, což znamená přesný opak deklarované snahy. Některá opatření mají potenciál pomoci k rovnosti. Ty však často záleží na způsobu implementace, což vzhledem k celkovému vyznění dokumentu vypadá spíše nepravděpodobně. I v lepším případě ale skončí tato opatření značně překryta spoustou nefunkčních a škodlivých návrhů. Plán přinese mnoho problémů a rovnosti nepomůže, spíše naopak. Nejlepším řešením je jeho stažení. 

Analýzu vypracoval Analytický tým Aliance pro rodinu pro školství

Zdroje:

Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024 ke stažení dostupný zde.

Pomůcka  při  posuzování genderové korektnosti učebnic