Ještě k plánu MŠMT a rovnosti pohlaví…

Naše předchozí analýza přinesla hodně ohlasů. Ozvali se nám učitelé, rodiče i novináři. Genderová ideologie je něco, co českou veřejnost nenechává úplně v klidu, spíše naopak.  Mnohé prostředky z různých grantů a projektů určených na vědu a vzdělávání obsahují různé „genderové aspekty.“ Na tyto finanční prostředky by nešlo sáhnout, pokud se alespoň formálně neučiní zadost vypořádání se s genderem. Gender se stává výnosným byznysem. Jen malý příklad za všechny. V pondělí bude vláda hlasovat o navrženém projektu vypracovaném MŠMT skrývající se pod zkratkou „CZERA“ s rozpočtem téměř 300 mil. Kč na šest let, a to z rozpočtu ministerstva školství na podporu vědy, výzkumu a inovací. Cílem je podpora vědecké spolupráce v Evropě, a to jak mezi výzkumnými organizacemi, tak podniky. Jak uvádí anotace projektu: „…projekt si klade za stěžejní cíl poskytnout všem zúčastněným stakeholderům z prostředí VaVaI (zkratka pro vědu, výzkum, inovace, pozn. red.) v ČR kompletní portfolio služeb analytického, informačního, poradenského a konzultačního charakteru, které jsou neodmyslytelně spjaty s nároky kladenými na zapojení do mezinárodní spolupráce ve VaVaI.“

Co to znamená?

Například je možné se dozvědět, že: „Patřičný důraz bude kladen taktéž na společensko-vědní aspekty VaVaI, genderové aspekty ve VaVaI a dále snižování bariér mezinárodní mobility výzkumných pracovníků a dalších pracovníků ve VaVaI.

Expertní podpora bude provázána s činností Národního kontaktního centra – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ( dále již jen „AV“).

Toto Národní kontaktní centrum zabezpečí aktivity, které jsou pobízeny EU novým 9. rámcovým programem EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa, který bude prováděn v letech 2021-2027, pro který je v zasvěceném ptydepe úřednického aparátu uváděna zkratka „FP9″.

Sociologický ústav má na základě navrženého projektu obdržet rozpočet na tyto činnosti ve výši 35 511 625 Kč, z čehož bude většina určena na vyplácení pěti plných pracovních úvazků (24 194 300 Kč) na roky 2021-2027.

Jinými slovy, projekt bude placen přímo ze státního rozpočtu, aby přispěl k úspěšnějšího čerpání evropských grantů na rozpracovávání témat zaměřených na gender. Jedná se o rozšiřující se spirálu, jak získavat více a více peněz na témata spojená s genderem.

Ale zpět na zem a do terénu té nejběžnější agendy MŠMT, kterou si představíme asi všichni, a to k základnímu školství a pohledu samotných kantorů na nakládání s rozpočtem MŠMT. Jak jsou genderové plány krátkozraké vystihl i jeden kantor. Vítězlav Štastný napsal otevřený dopis ministrovi školství na základě našeho předchozího článku. Dopis výstižně odhaluje odtrženost genderových odborníků (tedy spíš odbornic) od reality, proto ho přinášíme v celém znění. S navrhovanými řešeními se sice neztotožňujeme, protože jen otáčejí tok peněz jinak než odbornice myslí, ale o to víc vyniká absurdita takových plánů. Místo, aby peníze šly na platy učitelů a učitelek, aby toto povolání bylo atraktivnější pro všechny, vynakládají se prostředky hlavně na školení a PR genderové rovnosti a mzdy různých genderových expertů.

Gender je prostě byznys, který vynáší.

Analytický tým pro školství Aliance pro rodinu