Návštěvní řád akcí (přednášek) Aliance pro rodinu

Tento řád určuje zásady chování účastníků akce, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto návštěvního řádu je důvodem k vykázání z akce, a to i na další období a nahlášení veřejným orgánům.

Vstupem na akci (přednášku) se účastník řídí jednotlivými návštěvního řádu.

  • Jako pořadatel akce je chápana i osoba nebo osoby, které pořadatel zmocní na základě ústní či písemné dohody, konat v zájmu pořadatele akce.

 

  • Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit na akci nevhodně oblečeného účastníka (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek.

 

  • Na akci platí zákaz vnášení zbraní do prostor, kde akce probíhá.

 

  • Účastníci akce, kteří naruší akci produkcí hudby či jinými hlasitými projevy či jiným nevhodným chováním znemožňujícími plynulý průběh akce, mohou být pořadatelem vykázáni z akce.

 

  • Pořadatel akce si vyhrazuje právo preventivně vykázat z akce účastníky, kteří vykazovali na předchozích akcích pořadatele problematické chovaní.

 

  • Na akci platí zákaz vystavování cedulí/transparentů, které neschválil pořadatel.

 

  • Pořadatel si vyhrazuje právo, chtít po účastníkovi akce, který způsobí záměrné znečistění prostor akce a jejího bezprostředního okolí, úklid či finanční kompenzaci úklidu.

 

  • Zveřejnováni audio, video či fotografického materiálu z akce, mimo materiálu získaného pořadatelem akce, je zakázáno. Pořadatel akce si vyhrazuje právo osobu, sdílející takový obsah příště nevpustit na další akce.

 

  • Za audio, video či fotografický materiál, který by byl upraven tak, aby zesměšnil, znevážil či jinak poškodil pořadatele akce, přenášejícího či ostatní návštěvníky nebo místo akce, může pořadatel žádat veřejnou omluvu a finanční kompenzaci v míře, kterou urči odborný posudek.

 

 Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě a k dispozici rovněž na webových stránkách www.alipro.cz  Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 28. 3. 2022